Alla våra webbplatser

Socialstyrelsen har flera webbplatser och digitala tjänster för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss kan du bland annat söka kurser och statsbidrag, ansöka om legitimation och hitta rekommendationer och indikatorer. Här finns kunskapsstöd och verktyg för verksamhetsutveckling.

Ansökningsportal för SK-kurser

Ansökningsportal för SK-kurser innehåller en kurskatalog med statligt finansierade kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. För att kunna ansöka om plats på SK-kurserna måste du ha svensk läkarlegitimation och genomgå specialiseringstjänstgöring i Sverige vid ansökningstillfället.

Beställa data och statistik 

Webbplatsen Beställa data och statistik är till för beställning av forskningsdata och statistikunderlag ur Socialstyrelsens register.

Data för jämförelser, Jämförelseverktyget

Socialstyrelsens data för jämförelser är ett verktyg för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Klassifikationer och kodverk

På webbplatsen Klassifikationer och kodverk kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KSI, och KVÅ. Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om hälsotillstånd, funktionstillstånd, vårdåtgärder samt insatser och aktiviteter på ett systematisk och enhetligt sätt.

Koll på soc 

Koll på soc riktar sig till barn och ungdomar som vill veta mer om socialtjänsten.

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Legitimation och intyg

På webbplatsen Legitimation och intyg kan du ansöka om legitimation och bevis om specialistkompetens för att arbeta i vård och omsorg i Sverige och intyg om aktuell behörighet.

Nationella vårdkompetensrådet 

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. På webbplatsen finns information om verksamheten och kunskapsunderlag från rådet och andra aktörer.

Nationell informationsstruktur, NI

Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och informationsmodeller som används som referensmodeller för att utveckla strukturerad dokumentation kring patienter och brukare. Webbplatsen innehåller bland annat stöd för användning av NI, kodverk och nationella informationsmängder. 

NordDRG Explorer 

NordDRG Explorer är ett användarstöd för personal i hälso- och sjukvården som vill förstå DRG-logiken. Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett patientklassificeringssystem för att dela in vårdkontakter i medicinskt- och resursmässigt homogena grupper och systemet används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården.

Rekommendationer och indikatorer, Roi

På webbplatsen Rekommendationer och indikatorer, Roi, kan du söka bland rekommendationer för sjukskrivning i försäkringsmedicinskt beslutsstöd och rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet beskriver hur chefer, ledare och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård.

Statsbidrag

På webbplatsen Statsbidrag kan organisationer, kommuner och regioner ansöka om statsbidrag via Socialstyrelsen.

Termbanken

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg.

Utbildningsportalen

Socialstyrelsens utbildningsportal samlar våra lärarledda och webbaserade utbildningar och webbinarier. 

Äldreguiden 

Äldreguiden är en jämförelsetjänst för äldre personer och deras anhöriga som vill jämföra utförare av hemtjänst eller äldreboenden. 

Publicerad: