Behovsanalys

Varje år görs en analys av kursbehovet. Behovsanalysen sker i dialog med specialitetsföreningarna utifrån en enkät som skickas ut i augusti-september varje år. I enkäten besvarar specialitetsföreningarna frågor om sina kursbehov inför nästkommande kursår, och i vilken ordning de prioriterar dessa. Enkäten innehåller också frågor om lämpligt deltagarantal, kursämnen, målgrupper med mera.

I början på oktober vill vi på SK-kursverksamheten ha svaret på enkäten från specialitetsföreningarna.

Analys av svar

Specialitetsföreningarnas svar analyseras utifrån flera frågeställningar, såsom:

  • Har det inkommit anbud på kursområdet tidigare år?
  • Finns det c-delmål som motsvarar tänkbart kursinnehåll på området?
  • Hur har eventuella tidigare kursutvärderingar sett ut?
  • Finns det kursämnen som motsvarar hela eller delar av det önskade kursområdet?
  • Finns det potentiella kursgivare?
  • Hur har söktrycket sett ut tidigare år?

När alla svar har analyserats så blir det önskade området eventuellt ett kursområde som annonseras vid nästa upphandling.

Har du ett förslag på ett möjligt kursområde?

Kontakta den specialitetsförening som är målgruppen för kursområdet eller kontakta oss så kan vi vägleda dig om du har ett förslag på ett nytt kursområde. Men innan du kontaktar oss eller specialitetsföreningen, tänk igenom följande:

  • Finns det delmål i målbeskrivningarna som passar kursområdet? Finns det inga delmål för kursområden kan det inte bli en SK-kurs.
  • Finns det minst en potentiell kursgivare?
  • Vilka målgrupper är kursområdet till för?
Publicerad: