Vetenskapsteori och kvalitetsarbete för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva de basala grunderna i vetenskapsteori avseende frågeställningar och metodik.
 • Praktisera Evidensbaserad medicin (EBM) i den kliniska vardagen, det vill säga formulera en adekvat fråga, söka information i relevanta databaser samt kritiskt värdera informationen och applicera resultatet.
 • Beskriva grunderna för systematiskt kvalitetsarbete i kirurgisk verksamhet och formulera relevanta frågeställningar.
 • Beskriva användning av kvalitetsregister.
 • Föreslå lämplig studiedesign för att undersöka frågeställningar relevanta i den kirurgiska disciplinen.
 • Beskriva grundläggande biostatistik.
 • Formulera en projektplan.
 • Formulera och skriva abstract.
 • Formulera och designa en poster.
 • Hålla en vetenskaplig muntlig presentation.
 • Diskutera medicinsk forskningsetik.
 • Beskriva Biobankslagen och användning av biomaterial.
 • Formulera och skriva ansökan till etisk kommitté.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: