Vårdrelaterade infektioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att förebygga, utreda och handlägga sjukdomsutbrott, smittspridning och vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg. Ämnet syftar också till att ST-läkaren kan ge råd och rekommendationer om vilka metoder som är lämpliga att använda.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4, STc5, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva smittvägar för olika smittämnen inom vård och omsorg.
 • Beskriva olika typer av vårdrelaterade infektioner.
 • Redogöra för metoder som används för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.
 • Redogöra för metoder som används för att förebygga olika typer av vårdrelaterade infektioner.
 • Beskriva vårdrelaterade infektioners epidemiologi.
 • Redogöra för hur man tidigt upptäcker anhopningar eller utbrott av vårdhygieniskt viktiga agens inom vård och omsorg.
 • Utreda och ge råd om smittspårning och preventiva åtgärder vid sjukdomsutbrott inom vård och omsorg.
 • Redogöra för var man kan söka fakta om hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas och hur sjukdomsutbrott kan förebyggas och handläggas.
 • Redogöra för hur mikrobiologisk provtagning kan användas för att identifiera smittbärare samt värdera nytta kontra kostnader vid sådan provtagning.
 • Förklara principer och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner för medarbetare och chefer inom vård och omsorg.
 • Bedöma och prioritera isoleringsbehov för patienter med smittsamma sjukdomar eller bärarskap av multiresistenta bakterier.
 • Redogöra för kvalitetskrav som gäller för dricksvatten, bassängvatten och vatten för tillredning av dialysvätska samt tolka analyssvar.
 • Bedöma vilka åtgärder som är lämpliga utifrån vårdhygieniska, ekonomiska och resursmässiga perspektiv vid sjukdomsutbrott, smittspridning och anhopning av vårdrelaterade infektioner.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: