Vårdhygieniska aspekter på lokaler inom vård och omsorg

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att ge råd och rekommendationer om vårdhygieniska aspekter i frågor som rör byggprocesser i lokaler inom vård och omsorg.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva byggprocessen och de aktörer som är involverade i denna.
  • Redogöra för de lagar och författningar som styr utformningen av vårdlokaler.
  • Redogöra för tillförlitliga informationskällor om vårdhygieniska aspekter på byggprocesser och vårdlokaler.
  • Redogöra för hygienklassificering av vårdlokaler.
  • Utifrån en riskbedömning ge råd om förebyggande åtgärder för att förhindra smitta, till exempel luftburen och vattenburen, under byggprocesser.
  • Beskriva vårdhygieniska principer för flöden (patienter, personal, gods och avfall) inom vård och omsorg .
  • Bedöma risker för smittspridning inom vård och omsorg och utifrån detta ge råd om planering, utformning och materialval för lokaler.
  • Redogöra för ventilationsprinciper och ventilationskrav för olika typer av lokaler inom vård och omsorg.
  • Bedöma hur lokaler inom vård och omsorg bör planeras, utformas och inredas för att främja adekvat lokalvård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: