Vårdhygieniska aspekter på lokaler inom vård och omsorg

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att ge råd och rekommendationer om vårdhygieniska aspekter i frågor som rör byggprocesser i lokaler inom vård och omsorg.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva byggprocessen och de aktörer som är involverade i denna.
  • Redogöra för de lagar och författningar som styr utformningen av vårdlokaler.
  • Redogöra för tillförlitliga informationskällor om vårdhygieniska aspekter på byggprocesser och vårdlokaler.
  • Redogöra för hygienklassificering av vårdlokaler.
  • Utifrån en riskbedömning ge råd om förebyggande åtgärder för att förhindra smitta, till exempel luftburen och vattenburen, under byggprocesser.
  • Beskriva vårdhygieniska principer för flöden (patienter, personal, gods och avfall) inom vård och omsorg .
  • Bedöma risker för smittspridning inom vård och omsorg och utifrån detta ge råd om planering, utformning och materialval för lokaler.
  • Redogöra för ventilationsprinciper och ventilationskrav för olika typer av lokaler inom vård och omsorg.
  • Bedöma hur lokaler inom vård och omsorg bör planeras, utformas och inredas för att främja adekvat lokalvård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: