Vårdhygien

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och vårdhygieniskt arbete för att kunna ge vårdhygieniska råd under jourtid samt förstå klinisk mikrobiologisk roll i det vårdhygieniska arbetet.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c10
Till viss del: a4, c3, c4, c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa7, STc10 
Till viss del: STa2, STc3, STc4, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva vårdhygiens plats och uppgifter i landstingsorganisationen och relationen till smittskyddet.
 • Redogöra för olika vårdhygieniska arbetsverktyg som till exempel olika mätningar och rapporter.
 • Redogöra för vårdhygieniskt viktiga agens, deras smittvägar och associerade riskfaktorer.
 • Redogöra för hur anhopningar eller utbrott av vårdhygieniskt viktig agens upptäcks och hanteras i vården.
 • Exemplifiera hur laboratorierna kan hjälpa till i smittspårningen genom olika typningsmetoder.
 • Använda och lära ut basala hygienrutiner för att minska smittspridning.
 • Redogöra för inom sjukvården vanliga biociders aktivitet, användningsområde och effekter på människor och miljö.
 • Redogöra för vad vårdrelaterade infektioner (endemiska eller epidemiska) är, hur de förebyggs och vilka effekter de har i vården och för den enskilde patienten.
 • Förklara skillnaden mellan sterilisering, desinfektion och rengöring och redogöra för olika metoder för detta.
 • Redogöra för vilken renhetsgrad (steril, höggradigt ren, ren) en produkt måste ha i förhållande till användningsområde och infektionsrisk.
 • Bedöma och prioritera isoleringsbehov (enkelrum, enkelrum med toalett, slussat rum, kohortvård) för patient med smittsam sjukdom eller bärarskap av multiresistenta bakterier med eller utan riskfaktorer.
 • Beskriva översiktligt när infekterad eller misstänkt infekterad vårdpersonal får vara i tjänst samt när de kan återgå i tjänst.
 • Redogöra för lokalt och nationellt STRAMA-arbete.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: