Vanliga sjukdomar hos äldre, utom demenssjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap om utredning och behandling av vanliga sjukdomar hos äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c6, c7, c9, c10, c12
Till viss del: a2, a5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4, STc6, STc7, STc9, STc10, STc12
Till viss del: STa3, STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för speciella förhållanden vid anamnes och bedömning av den äldre patientens ofta avvikande symtom samt hur man gör en geriatrisk helhetsbedömning enligt CGA (comprehensive geriatric assessment).
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med hypertoni, angina pectoris, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer, ortostatism, venös tromboembolism och för behandling med antikoagulantia.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med akut och kronisk njursvikt.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med diabetes mellitus, elektrolytrubbningar, hypothyreos, och osteoporos inklusive osteoporosprofylax.
 • Beskriva utredning av hyperthyreos och hyperparathyroidism.
 • Redogöra för basal utredning och behandling av äldre patienter med anemi.
 • Beskriva utredning av myelodysplastiskt syndrom, kronisk lymfatisk leukemi, myelom, polycytemia vera, trombocytemi och trombocytopeni.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och respiratorisk insufficiens.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med symtom från mag-tarmkanalen, till exempel gastroenterit, ulcus, reflux, glutenintolerans.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med artros, temporalisarterit, polymyalgia reumatica och beskriva symtom vid andra vaskuliter.
 • Beskriva utredning och behandling av artriter, till exempel kristallartrit, reumatoid artrit och psoriasisartrit.
 • Redogöra för basal utredning vid långvarig feber, hög sänka och misstänkt tumörsjukdom.
 • Beskriva behandling vid de vanligaste cancerformerna bröstcancer och prostatacancer.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med stroke, yrsel samt för Parkinsons sjukdom.
 • Beskriva utredning och behandling av epilepsi och polyneuropati.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med hudsjukdomar, till exempel klåda, eksem och svampinfektioner.
 • Beskriva utredning av blåsdermatoser, skivepitelcancer, basaliom och malignt melanom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: