Vaccinologi med fokus på svenska förhållanden

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa principer för vaccination och bedöma när vaccinationer bör och inte bör användas samt bedöma samhällsnyttan av vaccination.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, b2, c1, c2, c6, c8

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc1, STc2, STc3, STc13, STc14

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, c1, c4

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c8

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc2, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för bakomliggande principer för vaccination.
 • Redogöra för vaccinationers uppbyggnad, inklusive adjuvans, och skyddseffekt.
 • Beskriva principer för tillverkning och distribution av vaccin.
 • Beskriva historik gällande vaccinationer och det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
 • Bedöma behov av och ordinera vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.
 • Identifiera och bedöma behov av vaccination och postexpositionsprofylax till barn, vuxna och äldre samt till riskgrupper utöver nationella vaccinationsprogrammet.
 • Identifiera behov av resevaccinationer och profylax i alla åldrar.
 • Bedöma och utvärdera effekter av vaccination på individ- och populationsnivå.
 • Redogöra för basal infektionsepidemiologi med relevans för vacciner samt vaccinationers betydelse för begränsning av utbrott.
 • Redogöra för svenska vaccinationsregister. 
 • Analysera och diskutera indikationer och kontraindikationer för samt allergier och andra biverkningar av vacciner.
 • Analysera och diskutera för- och nackdelar med samt oro för biverkningar av vaccinationer.
 • Redogöra för nationell policy, hälsoekonomi och etik avseende vaccinationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: