Vaccinationer, resemedicin och profylax

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att förstå och tillämpa principerna för vaccination och kunna värdera behovet av vaccination och profylax.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 2, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: a3, c2, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för bakomliggande principer för vaccination.
  • Redogöra för vacciners uppbyggnad, inklusive adjuvans och skyddseffekt.
  • Redogöra för basal infektionsepidemiologi med relevans för vacciner samt vacciners betydelse för begränsning av utbrott.
  • Bedöma behov av och ordinera vacciner i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Identifiera och bedöma behov av vaccination till riskgrupper utöver det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Bedöma behov av resevaccination och profylax i relation till smittorisk (nytta-behov-risk) på individnivå.
  • Informera och resonera kring risker och riskbeteenden.
  • Beakta ålder och underliggande sjukdomar vid vaccination.
  • Bedöma behovet av postexpositionsprofylax.
  • Bedöma och utvärdera effekten av vaccination på individ- och populationsnivå.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: