Vaccinationer, resemedicin och profylax

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att förstå och tillämpa principerna för vaccination och kunna värdera behovet av vaccination och profylax.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: a3, c2, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4
Till viss del: STa7, STc2, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för bakomliggande principer för vaccination.
  • Redogöra för vacciners uppbyggnad, inklusive adjuvans och skyddseffekt.
  • Redogöra för basal infektionsepidemiologi med relevans för vacciner samt vacciners betydelse för begränsning av utbrott.
  • Bedöma behov av och ordinera vacciner i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Identifiera och bedöma behov av vaccination till riskgrupper utöver det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Bedöma behov av resevaccination och profylax i relation till smittorisk (nytta-behov-risk) på individnivå.
  • Informera och resonera kring risker och riskbeteenden.
  • Beakta ålder och underliggande sjukdomar vid vaccination.
  • Bedöma behovet av postexpositionsprofylax.
  • Bedöma och utvärdera effekten av vaccination på individ- och populationsnivå.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: