Urinvägsbesvär hos äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga urininkontinens, urinretention samt urinvägsinfektioner hos äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c7, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika typer av urininkontinens, konsekvenser av dessa och icke farmakologiska och farmakologiska behandlingsmetoder.
  • Redogöra för orsaker till urinretention dess utredning och behandlingsmetoder.
  • Beskriva komplikationer av kateterbehandling.
  • Beskriva utredning och behandling av hematuri.
  • Beskriva symtom, utredning, behandling och uppföljning av benign prostatahyperplasi och prostatacancer.
  • Redogöra för symtom, utredning och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre.
  • Redogöra för uppföljning efter urinvägsinfektion samt profylax mot ny infektion.
  • Beskriva handläggning vid asymtomatisk bakterieuri.
  • Redogöra för möjliga urinvägspatogener och aktuella resistensmönster.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: