Ungdomsmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap om normal biologisk, psykologisk och social utveckling samt vad detta innebär för vården av unga. Ämnet syftar även till att ge nödvändiga teoretiska och praktiska verktyg för att möta och behandla unga patienter, samt inbjuda till delaktighet i vården. Kurser i detta ämne kan ges som en sammanhållen kurs. Utbildningen bör omfatta praktiska moment.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma ungdomars biologiska, psykologiska och sociala utvecklingsnivå och beakta denna i den kliniska vardagen.
  • Ta ungdomsmedicinsk anamnes och tillämpa behandlingsstrategier som innebär delaktighet och främjar följsamhet i olika åldrar.
  • Genomföra samtal om sex och samlevnad med ungdomar, inklusive ungdomar med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.
  • Beakta ungas juridiska rättigheter gällande integritet och sekretess inom hälso- och sjukvården.
  • Redogöra för hur ungdomsårens känslighet för livsstilsfaktorer inverkar på hälsan, på kort respektive lång sikt.
  • Tillämpa evidensbaserade metoder för hälsofrämjande arbete bland ungdomar, både på individ- och samhällsnivå.
  • Tillämpa WHO:s riktlinjer gällande tillgänglighet, kompetent personal och anpassade lokaler enligt ”Youth Friendly Health Services”.
  • Förbereda och genomföra överföring av ungdomar med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning från barnsjukvården till vuxenvården. 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: