Underburenhet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap om omhändertagandet av underburna barn och deras familjer.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8
Till viss del: a2, a3, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, c5, c6, c9, c10, c11, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för risker med för tidig födsel och dess komplikationer i olika organsystem.
  • Tillämpa kunskap om lätt, måttligt och extremt underburna barn under hela vårdtiden.
  • Värdera risker med underburenhet och utifrån dessa, tillämpa en strukturerad uppföljning.
  • Problematisera kring etiska ställningstaganden i svåra medicinska situationer inom neonatalvården samt lagstiftning och nationella riktlinjer i dessa frågor.
  • Integrera den medicinska vården med omvårdnad av nyfödda barn, inklusive familjecentrerad neonatalvård och utvecklingsstödjande omvårdnad.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: