Tumörer och infektionssjukdomar i centrala nervsystemet (CNS)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma samt initiera utredning och behandling av CNS tumörer och CNS infektioner.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c10
Till viss del: c1, c2, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Tumörer:

 • Beskriva WHO-klassifikation, samt CNS tumörernas epidemiologi.
 • Tillämpa neuroradiologisk diagnostik och övrig utredning av CNS tumörer.
 • Tillämpa och jämföra vanliga kirurgiska tillgångar för öppen kirurgi av CNS tumörer, samt redogöra för indikationer och utförande av intrakraniella biopsier.
 • Beskriva olika typer av peroperativ neuronavigering och ultraljud, samt indikationer för neurofysiologisk monitorering och vakenkirurgi.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos av meningiom, schwannom, hypofysadenom, samt andra skallbastumörer.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos av primära och sekundära maligna hjärntumörer, samt intracerebrala lymfom.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos av intraventrikulära tumörer.
 • Beskriva genetisk utredning och diagnostik vid neurofibromatoser, samt indikation för behandling.
 • Redogöra för indikationer och olika typer av adjuvant terapi vid behandling av CNS tumörer.
 • Beskriva indikationer och begränsningar för stereotaktisk strålbehandling och radiokirurgi av CNS tumörer.
 • Jämföra behandlingsalternativ för CNS tumörer avseende potentiella vinster och risk för komplikationer.
 • Redogöra för peroperativ mortalitet och morbiditet vid intrakraniell tumörkirurgi.
 • Redogöra för olika samtalsmetoder för att ge besked om svåra sjukdomar.

Infektionssjukdomar:

 • Redovisa etiologin och de vanligaste bakteriella agens för samhällsförvärvade och postoperativa CNS infektioner.
 • Tillämpa preventiva åtgärder för postoperativa infektioner.
 • Redogöra för symtom och akututredning av misstänkt CNS infektion.
 • Redogöra för typiska neuroradiologiska fynd och beskriva de differentialdiagnostiska möjligheterna med MR.
 • Beskriva olika kirurgiska tekniker inklusive biopsier för intracerebrala abscesser samt sub- och epidurala empyem.
 • Beskriva antibiotikabehandling av primära och sekundära infektionssjukdomar i CNS.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: