Tumördiagnostik för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal tumördiagnostik.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c7, c8, c9, c10
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc7, STc8, STc9, STc10
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva basal tumörbiologi.
 • Redogöra för indikationer för olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder inklusive hybridteknik.
 • Redogöra för vanliga onkologiska behandlingsmetoder och deras påverkan på nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt hur nuklearmedicinska metoder kan användas vid behandlingsplanering.
 • Beskriva utförandet av olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder, med särskild tonvikt på PET och CT.
 • Värdera styrkor och svagheter med nuklearmedicinska metoder i relation till alternativa metoder för diagnostik.
 • Förklara de fysiologiska processerna som de vanligaste radiofarmaka avspeglar i tumörer.
 • Tolka resultat av nuklearmedicinska undersökningar och formulera tydligt remissvar.
 • Korrelera nuklearmedicinska fynd till annan aktuell bilddiagnostik.
 • Identifiera allvarliga bifynd på eventuell icke-diagnostisk CT.
 • Exemplifiera konsekvenser av undersökningsresultatet för patienten.
 • Redogöra för särskilda ställningstaganden som kan vara aktuella vid undersökningar av barn.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: