Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren redskap för och förtrogenhet med kulturmöten samt stimulera till aktivt lärande och tillämpande av transkulturell psykiatri i den kliniska vardagen.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 13, 15
Till viss del: 10, 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kunna söka och redogöra för aktuell kunskap om migration till asyl- och flyktingmottagande i Sverige och hur det ser ut beträffande hälsa och sjukvård för olika grupper av migranter och flyktingar.
  • Kunna analysera svårigheter vid interkulturell kommunikation av upplevd ohälsa för att öka förutsättningarna för ömsesidig förståelse. 
  • I en existentiell kontext sätta sig in i och beskriva patientens perspektiv på sin situation, sitt tillstånd och sitt lidande för att kunna bidra till att öka patientens möjligheter till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM, känsla av sammanhang).
  • Reflektera över den egna kulturella identiteten ur etniskt, yrkesmässigt och socialt perspektiv samt över hur den påverkar det kliniska mötet och möjligheten till empatiskt förhållningssätt med olika patientkategorier inom gruppen.
  • Reflektera över och anpassa bemötandet efter patientens behov och önskemål.
  • På samhällsnivå förklara hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem och tillämpa denna kunskap i det kliniska arbetet.
  • Med fokus på kulturell variation kunna identifiera och diagnostisera psykiatrisk ohälsa samt integrera tänkande kring stress, trauma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid diagnostik.  
  • I samverkan med patient, anhöriga, närstående och övriga behandlare kunna göra en behandlingsplan samt medverka aktivt i behandlingen av tillstånd såsom PTSD, barn med uppgivenhetssymtom och migrationsstress.
  • Kartlägga nätverk och involvera anhöriga, närstående och andra viktiga personer i utredning och behandling.
  • Använda professionell tolk som ett effektivt redskap vid samtal med barn, ungdomar, vuxna och äldre personer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: