Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren redskap för och förtrogenhet med kulturmöten samt stimulera till aktivt lärande och tillämpande av transkulturell psykiatri i den kliniska vardagen.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc2, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kunna söka och redogöra för aktuell kunskap om migration till asyl- och flyktingmottagande i Sverige och hur det ser ut beträffande hälsa och sjukvård för olika grupper av migranter och flyktingar.
  • Kunna analysera svårigheter vid interkulturell kommunikation av upplevd ohälsa för att öka förutsättningarna för ömsesidig förståelse. 
  • I en existentiell kontext sätta sig in i och beskriva patientens perspektiv på sin situation, sitt tillstånd och sitt lidande för att kunna bidra till att öka patientens möjligheter till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM, känsla av sammanhang).
  • Reflektera över den egna kulturella identiteten ur etniskt, yrkesmässigt och socialt perspektiv samt över hur den påverkar det kliniska mötet och möjligheten till empatiskt förhållningssätt med olika patientkategorier inom gruppen.
  • Reflektera över och anpassa bemötandet efter patientens behov och önskemål.
  • På samhällsnivå förklara hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem och tillämpa denna kunskap i det kliniska arbetet.
  • Med fokus på kulturell variation kunna identifiera och diagnostisera psykiatrisk ohälsa samt integrera tänkande kring stress, trauma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid diagnostik.  
  • I samverkan med patient, anhöriga, närstående och övriga behandlare kunna göra en behandlingsplan samt medverka aktivt i behandlingen av tillstånd såsom PTSD, barn med uppgivenhetssymtom och migrationsstress.
  • Kartlägga nätverk och involvera anhöriga, närstående och andra viktiga personer i utredning och behandling.
  • Använda professionell tolk som ett effektivt redskap vid samtal med barn, ungdomar, vuxna och äldre personer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: