Tillämpad juridik i akutsjukvård och samverkan med andra samhällsaktörer

Kurser i tillämpad juridik i akutsjukvård och samverkan med samhällets resurser utanför sjukvården syftar till att ge ST-läkaren redskap för att tolka och tillämpa gällande lagstiftning och föreskrifter i konkreta situationer som uppstår i akutsjukvård, och att interagera med samhällsfunktioner utanför sjukvårdens organisation.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: a6, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc14, STc11
Till viss del: STb3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Redogöra för i akutsjukvård relevanta internationella deklarationer, lagar och konventioner som Sverige och läkare förbundit sig att följa (inte begränsat till): 

 • Hippokrates ed (Läkares etiska kod)
 • FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen, flyktingkonventionen
 • WMAs Helsingforsdeklaration

Redogöra för lagar och andra föreskrifter som gäller för i akutsjukvård (inte begränsat till):

 • Offentlighet och sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet, skydd för arbetstagare som slår larm, arbetsmiljö, arbetstider, patientdatalagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), angående tolk, socialtjänstlagen, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), vårdintyg, lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), nödrätt, nödvärn, polishandräckning.
 • Anmälningsplikt, smittskyddslag, körkort, Lex Maria
 • Dödsfall och organdonation, avstå behandling, rättsmedicinsk undersökning
 • Rättsmedicinsk besiktning, uppgiftsskyldighet mot myndigheter

Utföra patientarbete i enlighet med gällande regelverk, läkares etiska kod på en akutenhet, också med avseende på situationer som (inte begränsat till):

 • Avkräver utfärdande av intyg
 • Avkräver samarbete med annan myndighet
 • Omfattar patienter som inte kan ge samtycke eller ger samtycke till lämplig vård
 • Omyndig som kan lida men om vårdnadshavare kontaktas
 • Vård av papperslösa, asylsökande, utländska besökare
 • Resonera kring skillnader mellan medicinskt och juridiskt perspektiv på problem och situationer som berör både den medicinska och den juridiska professionen (exempelvis juridisk process efter komplikation, möjlig felbehandling, missad diagnos eller vittnesuppdrag i domstol).

Samverka med följande funktioner, organisationer och myndigheter för akutsjukvårdens patienters bästa och i enlighet med gällande regelverk:

 • Exempelvis Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, socialnämnder, domstolar, Migrationsverket, Försäkringskassan
 • Media, sociala medier
 • Användarskapade sajter med medicinskt syfte, patientföreningar
 • Arbetsgivare och försäkringsbolag
 • Trossamfund

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: