Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge teoretiska baskunskaper för att som specialist ge anestesi och intensivvård i samband med thoraxkirurgi.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c2, c3, c5, c6, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, c4, c7, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc5, STc6, STc11, STc13
Till viss del: STa1, STa2, STa4, STa5, STa7, STb1, STc4, STc7, STc12, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för cirkulationsfysiologi och patofysiologi vid coronarsjukdom, olika typer av klaffvitier och olika typer av hjärtsvikt.
 • Fullständigt och självständigt utföra anestesi till patienter med coronarsjukdomar.
 • Fullständigt och självständigt utföra anestesi till patienter med hjärtsvikt.
 • Fullständigt och självständigt utföra anestesi till patienter med olika typer av klaffvitier.
 • Beskriva den akuta handläggningen av patienter med aorta- ascendens- dissektion (med akut transport till thoraxkirurgisk operations avdelning).
 • Redogöra översiktligt för principer för olika typer av mekaniska hjärtpumpar (inklusive extracorporeal cirkulation, extracorporeal mekanisk membran oxygenering (ECMO), aortaballongpump och kammarassist).
 • Redogöra för potentiella komplikationer vid användning av mekanisk hjärtpump.
 • Redogöra för olika metoder för övervakning av hemodynamik inklusive invasiv tryckmonitorering och transesofagalt hjärteko.
 • Redogöra för principer för enlungeventilation.
 • Utföra enlungeventilation samt genomföra vidta åtgärder vid syresättningssvårigheter.
 • Redogöra för farmakologiska och kliniska egenskaper hos inotropa och vasoaktiva läkemedel.
 • Genomföra riskbedömning inför anestesi till svårt hjärtsjuka patienter.
 • Redogöra för principer för antikoagulation (heparin, protamin) vid hjärtkirurgi samt hur man uppnår hemostas vid stor blödning.
 • Tillämpa postoperativ intensivvård med särskilt fokus på hjärtsvikt och blödning.
 • Redogöra för postoperativ smärtlindring efter thorakotomi.
 • Redogöra för resuscitering av den nyopererade thoraxpatienten med avseende på differentialdiagnostik och akutöppning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: