Teknik och fysik inom klinisk fysiologi

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren kan beskriva grundläggande teknik, fysik och säkerhet inom klinisk fysiologi.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, c3, c13
Till viss del: c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika fysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoders fysik, teknik och registrering.
  • Beskriva olika bearbetnings- och rekonstruktionsmetoder för bildframställning och grafisk presentation av data.
  • Beskriva hur olika biologiska tillstånd påverkar bildens och registreringens utseende, till exempel signalmönster, attenuering och ekogenitet.
  • Beskriva olika bild- och registreringsartefakter (orsak och utseende).
  • Beskriva tekniska möjligheter och begränsningar för överföring och lagring av bild och data.
  • Tillämpa kunskap om strålskydd, ultraljuds- och MR-säkerhet i klinisk rutin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: