Symtombaserad icketraumatisk akutsjukvård för vuxna

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma och behandla akut sjuka vuxna patienter, med fokus på icketraumatiska åkommor.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c2, c7

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 2, 3, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 4, 5, 7, 8
Till viss del: 3, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, differentiera och behandla akuta sjukdomssymtom samt skapa hypotes om sjukdomsdiagnos hos såväl tidigare friska som de med multifaktoriell sjukdomsbakgrund.
  • Värdera symtomens allvarlighetsgrad och identifiera patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitalfunktioner.
  • Bedöma, särskilja och behandla akut och subakut insättande symtom såsom andnöd, yrsel, huvudvärk, neurologiskt bortfall, fallbenägenhet, bröstsmärta, bensvullnad, buksmärta, illamående, viktnedgång, feber, blödningar, svimning, cirkulations-stillestånd, medvetslöshet, trötthet, förvirring etc.
  • Använda förekommande skattningsskalor som till exempel Modified Early Warning Scale (MEWS), Glasgow Coma Scale (GCS) och Reaction Level Scale (RLS).
  • Förebygga och behandla sviktande vitala funktioner.
  • Identifiera och bedöma indikationer för vidare utredning, initial behandling samt stabilisering.
  • Generera hypotes om preliminär diagnos och differentialdiagnoser, prognos samt behandling.
  • Ta ställning till lämplig vårdnivå.
  • Värdera och ta ställning till behandlingsbegränsning ur ett medicinskt, legalt och etiskt perspektiv.
  • Tillämpa ett effektivt samarbete med övriga yrkeskategorier, anpassat till tillgängliga resurser i den akuta situationen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: