Symtombaserad icketraumatisk akutsjukvård för vuxna

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma och behandla akut sjuka vuxna patienter, med fokus på icketraumatiska åkommor.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c2, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STc1, STc2,STc6, STc7

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4, STc7, STc9, STc10

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c6, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc6, STc7, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, differentiera och behandla akuta sjukdomssymtom samt skapa hypotes om sjukdomsdiagnos hos såväl tidigare friska som de med multifaktoriell sjukdomsbakgrund.
  • Värdera symtomens allvarlighetsgrad och identifiera patienter som löper risk att drabbas av sviktande vitalfunktioner.
  • Bedöma, särskilja och behandla akut och subakut insättande symtom såsom andnöd, yrsel, huvudvärk, neurologiskt bortfall, fallbenägenhet, bröstsmärta, bensvullnad, buksmärta, illamående, viktnedgång, feber, blödningar, svimning, cirkulations-stillestånd, medvetslöshet, trötthet, förvirring etc.
  • Använda förekommande skattningsskalor som till exempel Modified Early Warning Scale (MEWS), Glasgow Coma Scale (GCS) och Reaction Level Scale (RLS).
  • Förebygga och behandla sviktande vitala funktioner.
  • Identifiera och bedöma indikationer för vidare utredning, initial behandling samt stabilisering.
  • Generera hypotes om preliminär diagnos och differentialdiagnoser, prognos samt behandling.
  • Ta ställning till lämplig vårdnivå.
  • Värdera och ta ställning till behandlingsbegränsning ur ett medicinskt, legalt och etiskt perspektiv.
  • Tillämpa ett effektivt samarbete med övriga yrkeskategorier, anpassat till tillgängliga resurser i den akuta situationen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: