Sväljning ur öron-, näsa- och halsperspektiv (ÖNH)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, initiera behandling av samt informera kring sväljningsbesvär med fokus på orofaryngeala besvär.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för munhålans, svalgets, matstrupens och magsäckens anatomi, fysiologi och patologi med avseende på sväljning.
 • Analysera betydelsen av olika avvikelser i munhåle- och svalgstatus för sväljningsförmågan.
 • Redogöra för olika sväljningsundersökningar, som till exempel röntgenundersökningar, tryck- och pH-mätning i svalg och matstrupe och fiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS), samt värdera styrkor och svagheter hos respektive metod.
 • Utföra fiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS), i samarbete med logoped.
 • Ge grundläggande råd, med fokus på konsistensanpassning och kroppspositionering, till patienter med sväljningsbesvär.
 • Beskriva vanliga sväljningstekniker som sväljningslogopeder arbetar med.
 • Redogöra för stel och flexibel esofagoskopi, med avseende på indikationer, praktiskt utförande, tolkning av fynd, diagnostiska och terapeutiska möjligheter samt komplikationer.
 • Redogöra för indikationer, metoder, resultat och komplikationer vid kirurgiska ingrepp för att förbättra sväljningsförmågan.
 • Redogöra för farmakologisk behandling samt egenvård, inklusive livsstilsfaktorer, vid gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
 • Beskriva farmakologiska behandlingsmöjligheter vid motorikrubbning i matstrupen samt diskutera betydelsen av multidisciplinärt samarbete.
 • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: