Sväljning ur öron-, näsa- och halsperspektiv (ÖNH)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, initiera behandling av samt informera kring sväljningsbesvär med fokus på orofaryngeala besvär.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för munhålans, svalgets, matstrupens och magsäckens anatomi, fysiologi och patologi med avseende på sväljning.
 • Analysera betydelsen av olika avvikelser i munhåle- och svalgstatus för sväljningsförmågan.
 • Redogöra för olika sväljningsundersökningar, som till exempel röntgenundersökningar, tryck- och pH-mätning i svalg och matstrupe och fiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS), samt värdera styrkor och svagheter hos respektive metod.
 • Utföra fiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS), i samarbete med logoped.
 • Ge grundläggande råd, med fokus på konsistensanpassning och kroppspositionering, till patienter med sväljningsbesvär.
 • Beskriva vanliga sväljningstekniker som sväljningslogopeder arbetar med.
 • Redogöra för stel och flexibel esofagoskopi, med avseende på indikationer, praktiskt utförande, tolkning av fynd, diagnostiska och terapeutiska möjligheter samt komplikationer.
 • Redogöra för indikationer, metoder, resultat och komplikationer vid kirurgiska ingrepp för att förbättra sväljningsförmågan.
 • Redogöra för farmakologisk behandling samt egenvård, inklusive livsstilsfaktorer, vid gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
 • Beskriva farmakologiska behandlingsmöjligheter vid motorikrubbning i matstrupen samt diskutera betydelsen av multidisciplinärt samarbete.
 • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: