Suicidologi

Kurser i ämnet syftar till att utveckla ST-läkarens förtrogenhet med det personliga mötet med suicidnära människor och deras närstående. Att ST-läkaren ska kunna evidensbaserat värdera suicidrisk och planera adekvata interventioner i förhållande till bedömningen.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redovisa relevanta kunskaper av betydelse i mötet med suicidnära människor och deras närstående.
  • Samtala lyhört med den suicidnära patienten.
  • Analysera och värdera suicidrisk i kort respektive långt perspektiv.
  • Relatera suicidrisk till psykiatriska tillstånd och dess behandling.
  • Samarbeta med närstående, samt socialt och professionellt nätverk.
  • Agera enligt riktlinjer om suicid inträffat och sörja för efterlevande och personal.
  • Dokumentera bedömningar, åtgärder och behandling tydligt och spårbart.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: