Suicidologi inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna erbjuda ett gott och patientsäkert omhändertagande av suicidnära patienter samt självständigt kunna värdera suicidrisk hos samtliga patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, b1, b2, c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc3, STc8, STa1, STa4, STb1, STb2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för statistiska riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicid hos barn och ungdomar.
  • Redogöra för vilka psykiatriska tillstånd som innebär hög risk för suicid samt när i sjukdomsförloppet eller när i behandlingen risken särskilt måste beaktas.
  • Redogöra för de vanligaste bedömningsinstrumenten gällande suicidrisk.
  • Självständigt genomföra en suicidriskbedömning enligt strukturerad mall.
  • Ta ställning till övervakningsgrad hos en suicidnära patient vid inläggning på avdelning.
  • Kommunicera med patienten och närstående kring suicidrisk samt skyddsbehov om patienten med suicidalt beteende i sjukhistorien skickas hem.
  • Reflektera över etiska överväganden vid omhändertagande av suicidnära patienter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: