Substansrelaterade syndrom

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett integrerat modernt synsätt på substansbruksyndromens och substansbetingade syndroms uppkomstmekanismer, behärska utredning och kunna ge evidensbaserad behandling.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, b2, c6, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STb2, STc6, STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Reflektera över och analysera egna respektive samhällets värderingar och attityder om olika substansrelaterade syndrom och personer med dessa.
 • Redogöra för förekomst av substansbruk (traditionella och nyare), riskbruk, substansbruksyndrom och substansbetingade syndrom. 
 • Redogöra för gender-, ålders- och socialpsykiatriska faktorer av betydelse samt riskbeteenden kopplade till substansbruk och substansrelaterade syndrom.
 • Identifiera och handlägga symtom vid påverkan av de vanligaste substanserna och förklara deras verkningsmekanismer.
 • Informera om beroendetillståndens neurobiologiska bakgrund på ett för lekmän förståeligt sätt.
 • Ta upp noggrann missbruksanamnes, använda validerade skattningsinstrument och biologiska markörer, ställa korrekta diagnoser enligt DSM 5 och ICD-10.
 • Identifiera risk- och skyddsfaktorer, bedöma självmordsrisk, självskaderisk och risk för våld mot andra samt identifiera de patienter som är i behov av neuropsykiatrisk eller personlighetsutredning.
 • Utreda, diagnostisera och handlägga kroppsliga yttringar och komplikationer till substansbruk och beroende.
 • Ordinera och tolka laboratorieprov som används vid behandling.
 • Identifiera allvarliga somatiska tillstånd som kräver insatser av andra aktörer inom hälso- och sjukvården.
 • Särskilja samtidigt existerande psykiatriska tillstånd som har betydelse för den fortsatta vården av beroendepatienter.  
 • Tillämpa adekvat akut läkemedelsbehandling och ge information om verkningsmekanismer, effekter och biverkningar.
 • Motivera och remittera till motiverande program.
 • Tillämpa de enklare metoderna (till exempel Brief intervention, MI).
 • Ge adekvat behandling enligt nationella riktlinjer och remittera i samråd med patienten till andra behandlings- och åtgärdsprogram.
 • Tillämpa lagar och författningar som kan komma ifråga vid substansrelaterade syndrom.
 • Känna till olika samhällsaktörers ansvar.
 • Samarbeta och kommunicera med vårdgrannar, myndigheter och andra aktörer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: