Substansrelaterade syndrom inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, diagnostisera och behandla substansbruksyndrom, substansbetingade syndrom och psykiatrisk samsjuklighet samt genomföra samarbete med relevanta samhällsinstanser.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a2, b1, b2, c1, c3, c5, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STa2, STb1, STb2, STc1, STc3, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera pågående substansbruk hos patienter och föräldrar.
  • Värdera och behandla akuta symtom förenliga med substansbruk samt barnpsykiatrisk samsjuklighet.
  • Värdera symtom på substansrelaterade syndrom och urskilja vanliga och viktiga differentialdiagnoser.
  • Bedöma och värdera risker för suicidhandlingar efter akut intoxikation och vid pågående substansbruk.
  • Använda screeningformulär och tolka svaren.
  • Redogöra för sjukvårdens respektive socialtjänstens ansvar för och samarbete kring patienter med substansrelaterade syndrom.
  • Beskriva drogkulturer och vanligt förekommande droger samt beskriva symtom och risker med dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: