Strålbehandling

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha den teoretiska basen för att kunna ordinera strålbehandling och handlägga patienter som får behandling.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3
Till viss del: c4, c5, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc3
Till viss del: STc4, STc5, STc9, STc10, STc11

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3
Till viss del: c4, c5, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för principerna för evidensbaserad strålbehandling för patienter i kurativ och palliativ fas.
 • Bedöma indikation för behandling samt kunna avväga risk gentemot nytta för individen.
 • Tillämpa nationella riktlinjer.
 • Lägga upp behandlingsplan utifrån egen kunskap och diskussioner i multidisciplinära team.
 • Ordinera adekvat strålbehandlingsserie med avseende på sjukdomens stadium, patientens tillstånd och eventuell samtidig systemisk terapi.
 • Förklara strålfysikaliska och strålbiologiska avväganden för att kunna ta beslut om strålbehandling med avseende på target, dos och fraktionering för kurativ och palliativ strålbehandling.
 • Kunna använda vanliga scheman för fraktionering av totaldos över tid.
 • Definiera (rita) targetvolym (GTV, CTV och PTV) och volym för riskorgan (OAR).
 • Kritiskt bedöma dosfördelning i target och riskorgan i samarbete med dosplanerare och fysiker.
 • Bedöma en dos-volymhistogram i förhållande till dosbegränsningar för normalvävnad.
 • Förutse, identifiera och värdera vanliga och allvarliga biverkningar (både akuta och sena) av strålbehandling.
 • Tillämpa adekvat strålskydd.
 • Översiktligt redogöra för principerna för: 
  - Intensitetsmodulerad radioterapi (IMRT)
  - Stereotaktisk strålbehandling
  - Image guided radiotherapy (IGRT)
  - Tomoterapi
  - Protonterapi
  - Brachyterapi
  - Radioisotoper och radioimmunterapi

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: