Sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en teoretisk bas om sömn- och vakenhetsfysiologi, samt att ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda och i vissa fall behandla vanliga sömn- och vakenhetsstörningar av patienter i alla åldrar.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, b3, b5, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c13

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c5, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc5, STc12, STc13, STc14

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc9

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STb2, STc3

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c5, c6, c9, c10, c12, c13

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Normal sömnfysiologi i olika åldrar:

 • Beskriva normal sömnarkitektur (sömnstadier, fördelning av sömn och vakenhet över dygnet med mera).
 • Redogöra för mekanismer för sömn och vakenhetsreglering.
 • Redogöra för faktorer som påverkar dygnsrytmen, till exempel endokrina och psykosociala faktorer samt andra yttre faktorer.
 • Förklara sömnens effekt på vitala autonoma funktioner.

Sömnpatologi i olika åldrar:

 • Särskilja patologisk sömnstörning från patologisk vakenhetsstörning.
 • Redogöra för olika typer av primära sömnstörningar, inklusive narkolepsi, parasomnier, periodic limb movements, restless legs.
 • Redogöra för sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive sömnapnésyndrom, snarkning och hypoventilation.
 • Identifiera vanlig somatisk och psykiatrisk samsjuklighet vid sömn- respektive vakenhetsstörningar.
 • Identifiera vanliga riskfaktorer (biologiska, psykologiska och sociala) för sömn- respektive vakenhetsstörningar.
 • Redogöra för hur läkemedel påverkar på sömnmönster och andningsmönster.

Utredning och diagnostik:

 • Värdera anamnestiska uppgifter avseende sömn.
 • Bedöma behov av utredning av sömn respektive vakenhetsstörningar.
 • Beskriva metoder för mätning av sömn- respektive vakenhetsstörningar (inklusive etablerade frågeformulär, multipelt sömnlatenstest, polysomnografi, nattlig andningsregistrering, actigrafi), samt indikationer för dessa.
 • Sammanställa och värdera utredningsfynd samt ta ställning till differentialdiagnostik.

Behandling av sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar:

 • Redogöra för behandlingsstrategier vid sömn respektive vakenhetsstörningar, inklusive patientutbildning, samtalsmetoder, läkemedel, andningshjälpmedel, kirurgi.
 • Konsekvenser av sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar.
 • Redogöra för möjliga somatiska, utvecklingsmässiga och sociala konsekvenser av sömn- och vakenhetsstörningar, samt eventuella juridiska implikationer av dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: