Sömn och sömnutredningar

Kurser i detta ämne syftar till teoretisk kunskap om normal sömn och vakenhetsreglering, sömnrubbningar, registreringsmetoder och utredningsgång vid sömnstörningar samt hur detta kan tillämpas för tolkning av undersökningsresultat.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c5, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva fysiologisk reglering av sömn och vakenhet, inklusive normal dygnsrytm.
 • Redogöra för hur EEG förändras vid olika vakenhetstillstånd och sömnstadier.
 • Redogöra för symtom och undersökningsfynd vid vanligt uppträdande sömnstörningar och dygnsrytmrubbningar.
 • Beskriva vilka läkemedel som kan påverka sömnutredning.
 • Beskriva praktisk uppkoppling och datainsamling vid undersökningsmetoderna multipelt sömnlatenstest (MSLT), aktigrafi, nattlig andningsregistrering samt polysomnografi (PSG).
 • Redogöra för indikationer och utredningsgång samt patologiska fynd vid multipelt sömnlatenstest (MSLT), aktigrafi, nattlig andningsregistrering samt polysomnografi (PSG).
 • Redogöra för vad svaret på en sömnutredning bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.
 • Redogöra för indikationer för metoder vid sömnutredning samt deras betydelse vid remissprioritering.
 • Redogöra för begränsningar, risker och kontraindikationer vid metoder för sömnutredning.
 • Redogöra för särskilda aspekter som är aktuella vid utredning av sömnstörningar hos barn.
 • Beskriva åldersrelaterade förändringar relevanta vid utredning av sömnstörningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: