Somatisk samsjuklighet vid beroendetillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att identifiera, initialt utreda och i vissa fall även behandla somatisk samsjuklighet vid samtidigt substansrelaterat syndrom.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c5, a3, b2, b3, b5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och samverka kring somatiska tillstånd som kräver insatser från andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

  • Screena, utreda, handlägga och erbjuda prevention avseende vanligt förekommande blodburna infektionssjukdomar som t.ex. hepatit samt ha kännedom om smittskyddslagen och aktuella behandlingsmetoder.

  • Bedöma och behandla substansbrukssyndrom vid samtidigt smärttillstånd.

  • Initiera utredning av misstänkt alkoholrelaterad demens.

  • Utreda och behandla substansrelaterade syndrom hos äldre.

  • Utreda och behandla substansrelaterade syndrom vid samtidig graviditet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: