Solida tumörer hos barn

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste solida tumörsjukdomarna enligt gällande vårdprogram. ST- läkaren ska även kunna bedöma och påbörja utredning av ovanligare solida tumörsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 7, 11, 12, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostiska metoder.
  • Tillämpa lämplig diagnostisk metod.
  • Diagnostisera Hodgkins lymfom, neuroblastom, njurtumörer, mjukdelssarkom, skelettumörer, levertumörer och germinalcellstumörer.
  • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder.
  • Behandla och följa upp de vanligaste solida tumörsjukdomarna enligt gällande vårdprogram.
  • Identifiera komplikationer på kort och lång sikt samt så långt det är möjligt förebygga dessa.
  • Identifiera och påbörja utredning av ovanligare solida tumörsjukdomar, till exempel retinoblastom och binjurebarkstumörer.
  • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt vid diagnostik, behandling och uppföljning, exempelvis i samband med tumörronder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: