Smärtfarmakologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska skräddarsy en individanpassad behandling med analgetika.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5, c6, c8, c9, c11
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4, STc5, STc6, STc8, STc9, STc11, STc15
Till viss del: STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma relevansen av WHO:s analgetikatrappa i tre steg för modern smärtvård.
  • Redogöra för farmakodynamik och farmakokinetik, inklusive biotillgänglighet och ekvianalgetiska doser, för opioider (kodein, tramadol, morfin, ketobemidon, oxikodon, hydromorfon, fentanyl, buprenorfin, tapentadol och metadon).
  • Värdera indikationen för, planera och genomföra en individanpassad smärtbehandling (med hänsyn tagen till njur- och leversvikt) med till exempel paracetamol, anti-inflammatoriska läkemedel inklusive kortikosteroider, opioider, tricyklika, SNRI, gabapentinoider, karbamazepin och topikala beredningar.
  • Namnge och beskriva användningsområdet för ketamin, spasmolytika, cannabinoider, zikonotid, bisfosfonater samt de vanligaste licenspreparaten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: