Smärtfarmakologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska skräddarsy en individanpassad behandling med analgetika.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5, 7, 8
Till viss del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5, c6, c8, c9, c11
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma relevansen av WHO:s analgetikatrappa i tre steg för modern smärtvård.
  • Redogöra för farmakodynamik och farmakokinetik, inklusive biotillgänglighet och ekvianalgetiska doser, för opioider (kodein, tramadol, morfin, ketobemidon, oxikodon, hydromorfon, fentanyl, buprenorfin, tapentadol och metadon).
  • Värdera indikationen för, planera och genomföra en individanpassad smärtbehandling (med hänsyn tagen till njur- och leversvikt) med till exempel paracetamol, anti-inflammatoriska läkemedel inklusive kortikosteroider, opioider, tricyklika, SNRI, gabapentinoider, karbamazepin och topikala beredningar.
  • Namnge och beskriva användningsområdet för ketamin, spasmolytika, cannabinoider, zikonotid, bisfosfonater samt de vanligaste licenspreparaten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: