Smärta

Kurser i detta ämne syftar till att ge grundläggande kunskap om smärtbehandlingens fysiologi och den kliniska tillämpningen.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c8
Till viss del: a1, a2, a4, a5, b4, c1, c3, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc8, STc13
Till viss del: STa2, STa4, STa5, STc1, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för smärtans anatomi, fysiologi och analgetikas farmakologi.
 • Kunna analysera och kategorisera de olika typerna av smärta.
 • Värdera riskfaktorer och förebygga utvecklandet av långvarigt smärttillstånd.
 • Redogöra för faktorer som påverkar smärtupplevelsen.
 • Självständigt förebygga och behandla akut nociceptiv smärta.
 • Initiera behandling vid icke nociceptiv smärta, inklusive cancersmärta.
 • Redogöra för obstetrisk smärta och kunna tillämpa de olika metoderna för att behandla den.
 • Identifiera och initialt behandla akut smärta hos patient med kronisk smärta.
 • Redogöra för riskfaktorer för missbruk och beroendeproblematik vid smärtbehandling.
 • Exemplifiera smärttillstånd där specifika blockader kan vara tillämpliga och icke tillämpliga.
 • Beskriva det multidisciplinära smärtteamets roll vid smärtbehandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: