Smärta hos äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda orsaker till långvarig och akut smärta samt ordinera och utvärdera smärtbehandling.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c8, c9, c10
Till viss del: a2, a5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc4, STc8, STc9, STc10
Till viss del: STa3, STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för smärtans patofysiologi avseende till exempel nociceptiv, neurogen, ideopatisk och refererad smärta, primär och central sensitisering och modulering.
  • Redogöra för äldres respektive dementa personers reaktion på smärta såsom beteende, uttryck och, bristande modulering.
  • Redogöra för initial smärtutredning, vid långvarig smärta med smärtanamnes, klinisk undersökning och andra relevanta undersökningar samt värdera kliniska fynd.
  • Redogöra för farmakologisk smärtbehandling samt, utvärdera och följ upp smärtbehandlingen avseende biverkningar som obstipation, sömnstörningar, illamående, urogenitala besvär, yrsel, förvirring och fallrisk.
  • Redogöra för icke farmakologisk smärtbehandling, till exempel TENS, akupunktur, värme eller kyla, avlastning, sjukgymnastik och kognitiv terapi.
  • Beskriva invasiv behandling, till exempel smärtpump, blockad och ryggmärgsstimulering.
  • Beskriva orsaker och mekanismer bakom långvarig smärta vid till exempel diabetes mellitus, kärlsjukdom, cancer, muskeloskeletala degenerativa och inflammatoriska sjukdomar.
  • Redogöra för möjliga orsaker till akut smärta, till exempel trauma, infektion, inflammation och cirkulationsrubbning.
  • Redogöra för utredning, behandling och utvärdering vid akut smärta och akutisering av långvarig smärta.
  • Redogöra för användning av olika smärtskattningsskalor, till exempel VAS och Abbey pain scale.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: