Smärta - grunderna för den kliniska vardagen

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkaren ska ha baskunskaper för att kunna bedöma och handlägga patienter med akut eller långvarig smärta.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 6, 12, 13, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c7

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 4, 10
Till viss del: 3, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b1, b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 3, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c8
Till viss del: a1, a2, a4, a5, b4, c1, c3, c6, c12

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 5, 6, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c3, c4, c8, c9, c10

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del 4, 6, 7, 8, 9, 13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c6, c7

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 5, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c9, c10

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för grunderna i smärtans fysiologi och patofysiologi.
 • Redogöra för smärtterminologi, exempelvis nociceptiv smärta, neuropatisk smärta (perifer och central), idiopatisk smärta, psykogen smärta, refererad smärta, allodyni och hyperalgesi.
 • Analysera och bedöma betydelsen av samsjuklighet vid smärttillstånd.
 • Redogöra för bakomliggande fysiologiska mekanismer för farmakologisk behandling av smärta.
 • Ta smärtanamnes och status samt värdera resultatet av detta.
 • Redogöra översiktligt för beteendemedicinska aspekter av smärta.
 • Redogöra för äldres respektive dementas reaktion på smärta.
 • Initiera och utvärdera farmakologisk behandling av akut eller långvarig smärta.
 • Redogöra för principerna för farmakologisk smärtbehandling med hänsyn tagen till patientens ålder och njurfunktion inklusive principer för insättning, utvärdering och uppföljning av effekt och eventuella biverkningar, samt avslutande av behandling.
 • Redogöra för icke-farmakologisk behandling av smärta, till exempel fysisk aktivitet, artrosskola, sensorisk stimulering.
 • Identifiera och hantera biverkningar som är korrelerade till insatt smärtbehandling hos både äldre och yngre patienter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: