Smärta - grunderna för den kliniska vardagen

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkaren ska ha baskunskaper för att kunna bedöma och handlägga patienter med akut eller långvarig smärta.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4
Till viss del: STc7

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b1, b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c8
Till viss del: a1, a2, a4, a5, b4, c1, c3, c6, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2015:8
Till stor del: STb1, STc8, STc13
Till viss del: STa2, STa4, STa5, STc1, STc3, STc12

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c3, c4, c8, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa3, STc4, STc8, STc9, STc10

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c6, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c9, c10

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc11
Till viss del: STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc10, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för grunderna i smärtans fysiologi och patofysiologi.
 • Redogöra för smärtterminologi, exempelvis nociceptiv smärta, neuropatisk smärta (perifer och central), idiopatisk smärta, psykogen smärta, refererad smärta, allodyni och hyperalgesi.
 • Analysera och bedöma betydelsen av samsjuklighet vid smärttillstånd.
 • Redogöra för bakomliggande fysiologiska mekanismer för farmakologisk behandling av smärta.
 • Ta smärtanamnes och status samt värdera resultatet av detta.
 • Redogöra översiktligt för beteendemedicinska aspekter av smärta.
 • Redogöra för äldres respektive dementas reaktion på smärta.
 • Initiera och utvärdera farmakologisk behandling av akut eller långvarig smärta.
 • Redogöra för principerna för farmakologisk smärtbehandling med hänsyn tagen till patientens ålder och njurfunktion inklusive principer för insättning, utvärdering och uppföljning av effekt och eventuella biverkningar, samt avslutande av behandling.
 • Redogöra för icke-farmakologisk behandling av smärta, till exempel fysisk aktivitet, artrosskola, sensorisk stimulering.
 • Identifiera och hantera biverkningar som är korrelerade till insatt smärtbehandling hos både äldre och yngre patienter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: