Sår hos den äldre patienten

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla olika typer av sår hos den äldre patienten.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c7, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc7, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologin bakom venösa och arteriella sår, diabetessår och trycksår.
  • Redogöra för utredning och diagnostik med såranamnes, sårstatus, fotstatus, tryckmätningar (ankel- tå- och armtryck), laboratorieprover, biopsi, sårodling, radiologisk utredning avseende venösa bensår, arteriella bensår, diabetesfoten, trycksår och blandsår.
  • Beskriva tumörsår, vaskulitsår och pyoderma gangrenosum.
  • Redogöra för möjliga sårpatogener och aktuella resistensmönster.
  • Redogöra för läkningsbefrämjande åtgärder som till exempel omläggningsmetod, avlastning, nutrition, smärtlindring och antibiotikabehandling.
  • Beskriva tecken på kritisk ischemi och behov av kärlkirurgisk bedömning.
  • Beskriva operationssårskomplikationer.
  • Redogöra för sårprevention.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: