Röstakustik och språklära för foniater

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om röstakustik, fonologi och fonetik som breddad teoretisk kunskapsbas vid diagnostik och behandling av röst- och talrubbningar.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande akustik, fonetik och fonologi.
  • Beskriva grundläggande språkuppbyggnad samt likheter och skillnader mellan olika språkgrupper, med fokus på fonetik och fonologi.
  • Beskriva hur röstljud och språkljud alstras inklusive relevant anatomi och fysiologi.
  • Beskriva hur andningsbeteendet påverkar ljudbildningen i struphuvudet.
  • Beskriva hur resonansen i ansatsröret inverkar på vokal- och röstklang i tal och sång.
  • Beskriva faktorer av betydelse för inspelning av röst.
  • Beskriva hur rummets egenskaper påverkar rumsakustiken.
  • Beskriva olika metoder för akustisk och fysiologisk röstanalys.
  • Utföra basala akustisk-fonetiska analyser med hjälp av teknisk utrustning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: