Röst- och fonokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och informera patienter med röstbesvär.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c12
Till viss del: c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för struphuvudets, lungornas, näshålans, munnens och svalgets anatomi och funktion för röstproduktion.
 • Beskriva olika instrumentella undersökningstekniker och deras användningsområden.
 • Praktiskt utföra och tolka resultatet av endoskopisk larynxundersökning med stel och flexibel optik inklusive stroboskopi och höghastighetsfilmning.
 • Utföra grundläggande perceptuell röstbedömning samt tolka patientskattade röstbesvär.
 • Redogöra för akustiska och fysikaliska metoder för röstanalys inklusive basal tolkning av resultat.
 • Beskriva möjligheter och begränsningar i andra undersökningsmetoder, exempelvis spirometri samt metoder inom radiologi och neurofysiologi.
 • Redogöra för röstens sjukdomstillstånd (inklusive traumaorsakade) med avseende på epidemiologi, etiologi, naturalförlopp, diagnostik och behandling.
 • Redogöra för indikationer, komplikationer, förväntade resultat samt operationsteknik för fonokirurgiska ingrepp.
 • Utföra basal fonokirurgi i simulerad situation eller under handledning.
 • Redogöra för indikationer för och förväntade resultat av logopedisk röstbehandling.
 • Redogöra för indikationer för, samt biverkningar och förväntade resultat av, farmakologisk behandling av röstsymtom.
 • Redogöra för principer för röstergonomi och ge grundläggande röstergonomisk rådgivning.
 •  Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: