Risk-nyttavärdering och beslutsfattande

Kurser i risk-nyttavärdering och beslutsfattande syftar till att ST-läkaren har medvetenhet om beslutsprocessen och dess fallgropar och hur den kan påverkas av yttre faktorer.

ST-läkaren får kompetens att värdera risk-nytta för akutenhetens vanligaste åtgärder och att se verksamheten ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Ämnet syftar också till att ST-läkaren kan göra risk-nyttavärdering ur ett helhetsperspektiv och på vetenskaplig grund.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 8, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara och definiera begreppen testtröskel, behandlingströskel, ”number needed to treat” och ”number needed to harm”. 

 • Förklara grundläggande etiska principer och begrepp av relevans vid risk-nyttavärdering och beslutsfattande.

 • Använda risk-nyttavärdering utifrån vetenskapligt underlag för en akutenhets vanligaste: 

  - behandlingar 

  - röntgenundersökningar

  - laboratorieundersökningar

  - patientsäkerhetsproblem eller vårdskador (av åtgärd, eller av icke ut-förd åtgärd)

  - behandlingsbegränsningar, exempelvis att avstå akut hjärtlungräddning eller intensivvård (0-HLR, 0 IVA).

  • Detta kompetensmål gäller för en akutenhets alla patienter, inklusive barn, multisjuka äldre, gravida och immunosupprimerade.

 • Identifiera var i sjukdomsförloppet patienter med vanliga kroniska dödliga sjukdomar (hjärtsvikt, njursvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, demens) befinner sig, och redogöra för prognostiska faktorer av betydelse för akutbesöket.

 • Tillämpa risk-nyttavärdering för olika handläggningsalternativ utifrån en fallsituation, ur medicinskt, etiskt, logistiskt och patientsäkerhetsperspektiv samt presentera vetenskapligt stöd för argumentationen.

 • Förklara styrkor och svagheter med olika metoder för beslutsfattande samt redogöra för vanliga tankefällor och fallgropar i beslutsfattande.

 • Förklara styrkor och svagheter med olika kliniska beslutsstöd.

 • Redogöra för hur arbetstid, arbetsmiljö och arbetsbelastning påverkar besluts fattande i akutsjukvård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: