Risk-nyttavärdering och beslutsfattande

Kurser i risk-nyttavärdering och beslutsfattande syftar till att ST-läkaren har medvetenhet om beslutsprocessen och dess fallgropar och hur den kan påverkas av yttre faktorer.

ST-läkaren får kompetens att värdera risk-nytta för akutenhetens vanligaste åtgärder och att se verksamheten ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Ämnet syftar också till att ST-läkaren kan göra risk-nyttavärdering ur ett helhetsperspektiv och på vetenskaplig grund.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara och definiera begreppen testtröskel, behandlingströskel, ”number needed to treat” och ”number needed to harm”. 

 • Förklara grundläggande etiska principer och begrepp av relevans vid risk-nyttavärdering och beslutsfattande.

 • Använda risk-nyttavärdering utifrån vetenskapligt underlag för en akutenhets vanligaste: 

  - behandlingar 

  - röntgenundersökningar

  - laboratorieundersökningar

  - patientsäkerhetsproblem eller vårdskador (av åtgärd, eller av icke ut-förd åtgärd)

  - behandlingsbegränsningar, exempelvis att avstå akut hjärtlungräddning eller intensivvård (0-HLR, 0 IVA).

  • Detta kompetensmål gäller för en akutenhets alla patienter, inklusive barn, multisjuka äldre, gravida och immunosupprimerade.

 • Identifiera var i sjukdomsförloppet patienter med vanliga kroniska dödliga sjukdomar (hjärtsvikt, njursvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, demens) befinner sig, och redogöra för prognostiska faktorer av betydelse för akutbesöket.

 • Tillämpa risk-nyttavärdering för olika handläggningsalternativ utifrån en fallsituation, ur medicinskt, etiskt, logistiskt och patientsäkerhetsperspektiv samt presentera vetenskapligt stöd för argumentationen.

 • Förklara styrkor och svagheter med olika metoder för beslutsfattande samt redogöra för vanliga tankefällor och fallgropar i beslutsfattande.

 • Förklara styrkor och svagheter med olika kliniska beslutsstöd.

 • Redogöra för hur arbetstid, arbetsmiljö och arbetsbelastning påverkar besluts fattande i akutsjukvård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: