Rehabiliteringsmedicinsk baskompetens

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en grundläggande förståelse och kunskap samt redskap för att fungera som läkare i en rehabiliteringsprocess.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, c2
Till viss del: a2, b1, c3, c4, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2
Till viss del: STa4, STb1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för de olika faserna i ett rehabiliteringsförlopp och beskriva hur teamets organisation, sammansättning och vårdform ska anpassas därefter.
 • Tillämpa ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) taxonomi i det dagliga kliniska arbetet i samverkan med det övriga teamet.
 • Beskriva syftet med, och olika modeller för, teamarbete, till exempel multi-, inter- och transdisciplinära team samt förklara olika modellers styrkor och svagheter.
 • Förklara viktiga principer för effektivt teamarbete och förklara läkarens roll som teammedlem och teamledare.
 • Förklara strukturen för, och användningen av, rehabiliteringsplaner och hur dessa beskriver patientens resurser, begränsningar och behandlingsmål utifrån ICF- taxonomin samt förklara hur patienten och teamet bör samverka kring rehabiliteringsplanerna.
 • Förklara vad som kännetecknar goda rehabiliteringsmål, hur mål kan brytas ner i delmål, hur målformuleringsprocessen går till samt hur målformuleringarna kan utvärderas och omprövas.
 • Beskriva olika principiella metoder för mätning och utvärdering med avseende på reliabilitet och validitet.
 • Exemplifiera hur mätning och utvärdering kan ske på olika nivåer i ICF-taxonomin.
 • Redogöra för de viktigaste skillnaderna i arbetssätt och vårdkultur på en akutvårdsavdelning och en rehabiliteringsavdelning samt betydelsen av dessa skillnader.
 • Redogöra för de viktigaste momenten i arbetslivsinriktad rehabilitering och för samverkan med andra aktörer.
 • Utföra teambaserade funktionsbedömningar inför arbetsåtergång och bedöma behov av arbetsplatsanpassning.
 • Tillämpa rehabiliteringsmedicinska principer vid konsultbedömning samt bedöma remittentens förutsättningar till rehabiliteringsinsatser och ge rekommendationer utifrån detta.
 • Redogöra för de medicinska åtgärder som kan behöva genomföras i händelse av akuta komplikationer och följdtillstånd hos en patient som är inneliggande för rehabilitering.
 • Beskriva principerna för fysikaliska behandlingsmetoder, huvudsakliga indikationer och eventuella kontraindikationer samt exemplifiera vanligt förekommande behandlingsmetoder.
 • Förklara hur sjukdomar och skador kan orsaka sexuella problem samt exemplifiera vanligt förekommande behandlingsmetoder samt utföra sexualanamnes och bedöma behov av ytterligare rådgivning och behandling.
 • Förklara mekanismer bakom psykosomatiska funktionsnedsättningar, klassificera tillstånden samt beskriva principerna för behandling.
 • Använda basala psykologiska samtalsmetoder för att bistå patienter med normalpsykologiska och existentiella reaktioner på svår somatisk skada och sjukdom.
 • Använda basala psykologiska samtalsmetoder för att bedöma och stärka patientens motivation i rehabiliteringsprocessen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: