Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i ryggmärgen

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för rehabilitering av patienter med förvärvade skador och sjukdomar i ryggmärgen.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mtiten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: a2, b1, b4, c1, c2, c3, c4, c5, c9, c10, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STb1, STb2, STc1, STc2, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva hur en optimal spinalvård ska vara strukturerad lokalt, regionalt och nationellt samt hur samverkan med brukarorganisationer kan integreras i verksamheten.
 • Beskriva principerna för tidigt omhändertagande och handläggning.
 • Utföra en neurologisk ryggmärgsskadebedömning enligt ASIA (American Spinal Injury Association) samt kunna klassificera och bedöma fynden med avseende på organfunktion och prognos.
 • Värdera risker för komplikationer i rörelseapparaten samt tidigt diagnostisera och därefter vidta lämplig åtgärd.
 • Bedöma handfunktion för att i samråd med patient och team fastställa behov av träning, lagring och kirurgi.
 • Bedöma andningsfunktion utifrån neurologisk skadenivå, spirometri och blodgaser samt beskriva lämpliga behandlingar för andningsstöd och sekretmobilisering.
 • Bedöma cirkulation och metabolism utifrån neurologisk skadenivå och diagnostisera och behandla autonom dysreflexi och ortostatism.
 • Beskriva lämpliga åtgärder för att förbygga långsiktiga kardiovaskulära och metabola komplikationer.
 • Bedöma urinvägs-, tarm- och sexualfunktion för att i samråd med patienten och teamet genomföra lämpliga åtgärder.
 • Bedöma risk för trycksår, klassificera trycksår samt beskriva principer för trycksårsprofylax och trycksårsbehandling.
 • Bedöma psykiatrisk komorbiditet såsom kris, depression och missbruk samt identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd och identifiera behov av psykiatrisk konsultation vid svårare psykiatriska sjukdomar.
 • Beskriva bakomliggande orsaker till spasticitet samt bedöma spasticitet för att i samråd med patienten och teamet välja lämplig icke-farmakologisk och farmakologisk behandling.
 • Bedöma och klassificera smärta, bedöma behov av kompletterande utredning samt beskriva behandlingsprinciper och initiera farmakologisk behandling.
 • Utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av anpassningar och hjälpmedel för att optimera självständighet i dagligt liv (ADL- Activities of Daily Living) och utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av bostadsanpassning och möjligheter till arbetsåtergång.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: