Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i ryggmärgen

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för rehabilitering av patienter med förvärvade skador och sjukdomar i ryggmärgen.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mtiten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: a2, b1, b4, c1, c2, c3, c4, c5, c9, c10, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 17

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva hur en optimal spinalvård ska vara strukturerad lokalt, regionalt och nationellt samt hur samverkan med brukarorganisationer kan integreras i verksamheten.
 • Beskriva principerna för tidigt omhändertagande och handläggning.
 • Utföra en neurologisk ryggmärgsskadebedömning enligt ASIA (American Spinal Injury Association) samt kunna klassificera och bedöma fynden med avseende på organfunktion och prognos.
 • Värdera risker för komplikationer i rörelseapparaten samt tidigt diagnostisera och därefter vidta lämplig åtgärd.
 • Bedöma handfunktion för att i samråd med patient och team fastställa behov av träning, lagring och kirurgi.
 • Bedöma andningsfunktion utifrån neurologisk skadenivå, spirometri och blodgaser samt beskriva lämpliga behandlingar för andningsstöd och sekretmobilisering.
 • Bedöma cirkulation och metabolism utifrån neurologisk skadenivå och diagnostisera och behandla autonom dysreflexi och ortostatism.
 • Beskriva lämpliga åtgärder för att förbygga långsiktiga kardiovaskulära och metabola komplikationer.
 • Bedöma urinvägs-, tarm- och sexualfunktion för att i samråd med patienten och teamet genomföra lämpliga åtgärder.
 • Bedöma risk för trycksår, klassificera trycksår samt beskriva principer för trycksårsprofylax och trycksårsbehandling.
 • Bedöma psykiatrisk komorbiditet såsom kris, depression och missbruk samt identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd och identifiera behov av psykiatrisk konsultation vid svårare psykiatriska sjukdomar.
 • Beskriva bakomliggande orsaker till spasticitet samt bedöma spasticitet för att i samråd med patienten och teamet välja lämplig icke-farmakologisk och farmakologisk behandling.
 • Bedöma och klassificera smärta, bedöma behov av kompletterande utredning samt beskriva behandlingsprinciper och initiera farmakologisk behandling.
 • Utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av anpassningar och hjälpmedel för att optimera självständighet i dagligt liv (ADL- Activities of Daily Living) och utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av bostadsanpassning och möjligheter till arbetsåtergång.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: