Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för rehabilitering av patienter med förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: b1, c1, c2, c3, c4, c5, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STb1, STc1, STc2, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva hur en optimal hjärnskadevård bör vara strukturerad lokalt, regionalt och nationellt samt hur samverkan med brukarorganisationer kan integreras i verksamheten.
 • Beskriva principerna för tidigt omhändertagande vid förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan, till exempel traumatisk hjärnskada och stroke.
 • Förebygga och diagnostisera komplikationer (till exempel trycksår, hydrocephalus, epilepsi, svårreglerat blodtryck, störd temperaturreglering, kontrakturer och infektioner) samt vidta lämpliga åtgärder.
 • Initiera sekundärprofylax efter stroke.
 • Genomföra klinisk status och värdera neuroradiologiska och neurofysiologiska fynd.
 • Klassificera hjärnskada och bedöma prognos.
 • Bedöma andningsfunktion samt beskriva lämpliga behandlingar för andningsstöd och sekretmobilisering.
 • Bedöma urinvägs-, tarm och sexualfunktion för att i samråd med patienten och teamet välja lämpliga åtgärder.
 • Bedöma psykiatrisk komorbiditet såsom kris, depression och missbruk, identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd samt identifiera behov av psykiatrisk konsultation vid svårare psykiatriska sjukdomar.
 • Bedöma trötthet (fatigue) vid neurologisk sjukdom samt identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd.
 • Bedöma viljesystem, affektiv och beteendemässig störning, konfusion, delirium och demens samt identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd.
 • Redogöra för de vanligaste neuroendokrina och autonoma störningarna
 • Förklara kognitiva nedsättningars betydelse för aktivitet och delaktighet samt tolka utredningsresultat och initiera behandling.
 • Förklara principer för kommunikativ bedömning, träning samt alternativ kommunikation och hjälpmedel samt tolka logopediska utredningsresultat.
 • Beskriva bakomliggande orsaker till spasticitet samt bedöma spasticitet för att i samråd med patient och team välja lämplig icke-farmakologisk och farmakologisk behandling.
 • Bedöma och klassificera smärta, bedöma behov av kompletterande utredning samt beskriva behandlingsprinciper och initiera farmakologisk behandling.
 • Utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av anpassningar och hjälpmedel för att optimera självständighet i dagligt liv (ADL- Activities of Daily Living) samt utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av bostadsanpassning och möjligheter till arbetsåtergång.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: