Rehabilitering av äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa CGA (Comprehensive Geriatric Assessment), samt leda och samordna rehabilitering av äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c8, c9, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc8, STc9, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för värdet av en sammantagen bedömning av den äldre patienten där medicinska, funktionella, psykologiska, sociala och existentiella aspekter beaktas.
  • Redogöra för innebörden i begreppet CGA.
  • Beskriva kompetens hos övriga professioner i det geriatriska teamet.
  • Planera rehabiliteringen av den äldre patienten exempelvis efter stroke, fraktur, medicinsk och kirurgisk sjukdom.
  • Tillämpa olika validerade bedömningsinstrument avseende till exempel ADL, smärta, balans, kognition.
  • Prognostisera förväntat rehabiliteringsförlopp utifrån vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: