Registerkunskap och patientsäkerhet

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren teoretisk kunskap samt tolka och använda registerdata i lokalt förbättringsarbete. Kurser i ämnet syftar också till att ge ST-läkaren teoretiska kunskaper om evidensbaserade arbetssätt för att öka patientsäkerheten.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, a4, a5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa2, STa3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Registerkunskap:

 • Översiktligt redogöra för de inom specialiteten förekommande nationella kvalitetsregisternas ändamål och inriktning.
 • Redogöra för principiella skillnader mellan interventions- och diagnosregister.
 • Tolka registerresultat och förstå skillnader mellan olika statistiska metoder för att analysera resultat och hur de presenteras grafiskt.
 • Tillämpa förbättringsmetodik för lokalt förbättringsarbete.
 • Tillämpa korrekt diagnos- och åtgärdskodning.
 • Översiktligt redogöra för andra hälsodataregister.

Patientsäkerhet:

 • Problematisera systematiska brister i dagens patientsäkerhetskultur.
 • Redogöra för begreppen risk och säkerhet samt för skillnaderna mellan individmodellen och systemmodellen rörande patientsäkerhet.
 • Rapportera avvikelser korrekt och ändamålsenligt.
 • Tillämpa checklistor för systematisk bedömning i patientarbete.
 • Tillämpa strukturerad kommunikation enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).
 • Utföra läkemedelsgenomgång.
 • Förklara skillnaden mellan process- och utfallsmått och hur dessa kan användas för att mäta patientsäkerhet.
 • Översiktligt redogöra för tillvägagångssätt vid risk- och händelseanalys.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: