Registerkunskap och patientsäkerhet

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren teoretisk kunskap samt tolka och använda registerdata i lokalt förbättringsarbete. Kurser i ämnet syftar också till att ge ST-läkaren teoretiska kunskaper om evidensbaserade arbetssätt för att öka patientsäkerheten.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 14, 19, 20

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, a4, a5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Registerkunskap:

 • Översiktligt redogöra för de inom specialiteten förekommande nationella kvalitetsregisternas ändamål och inriktning.
 • Redogöra för principiella skillnader mellan interventions- och diagnosregister.
 • Tolka registerresultat och förstå skillnader mellan olika statistiska metoder för att analysera resultat och hur de presenteras grafiskt.
 • Tillämpa förbättringsmetodik för lokalt förbättringsarbete.
 • Tillämpa korrekt diagnos- och åtgärdskodning.
 • Översiktligt redogöra för andra hälsodataregister.

Patientsäkerhet:

 • Problematisera systematiska brister i dagens patientsäkerhetskultur.
 • Redogöra för begreppen risk och säkerhet samt för skillnaderna mellan individmodellen och systemmodellen rörande patientsäkerhet.
 • Rapportera avvikelser korrekt och ändamålsenligt.
 • Tillämpa checklistor för systematisk bedömning i patientarbete.
 • Tillämpa strukturerad kommunikation enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).
 • Utföra läkemedelsgenomgång.
 • Förklara skillnaden mellan process- och utfallsmått och hur dessa kan användas för att mäta patientsäkerhet.
 • Översiktligt redogöra för tillvägagångsätt vid risk- och händelseanalys.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: