Regional anestesi

Kurser i ämnet regional anestesi syftar till att ST-läkaren får teoretisk bakgrund och praktisk kunskap om spinal och epidural anestesi samt de vanligaste perifera blockaderna (plexus brachialis blockad i olika nivåer, n. femoralis blockad, n. ischiadicus blockad i olika nivåer, n. saphenus blockad, TAP, ilioinguinalblackad) med i första hand ultraljudsledd teknik. Ämnet bör även översiktligt gå igenom nervstimulator- och parestesiteknik.

Kurser i ämnet bör till stor del ägnas åt hands-on workshops för träning i sonoanatomi och stickteknik.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, a4, a5, b1, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för ryggmärgens och den perifera nervens anatomi och fysiologi.
  • Redogöra för aktuella läkemedels farmakologi och lämpligt administrationssätt.
  • Värdera risk-nytta vid val av regionalanestesi.
  • Redogöra för principer vid användning av ultraljudsteknik.
  • Beskriva principerna för nervstimulering vid nervblockad.
  • Identifiera landmärken, redogöra för anatomin och utbredningen för aktuell blockad.
  • Utföra ultraljudsledd blockad under handledning.
  • Förebygga, identifiera samt initiera behandling av komplikationer vid regionalanestesi.
  • Reflektera kring logistiken av blockadverksamhet – när och var läggs blockaderna, övervakning, kompletterande sedering, generell anestesi och uppföljning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: