Regional anestesi

Kurser i ämnet regional anestesi syftar till att ST-läkaren får teoretisk bakgrund och praktisk kunskap om spinal och epidural anestesi samt de vanligaste perifera blockaderna (plexus brachialis blockad i olika nivåer, n. femoralis blockad, n. ischiadicus blockad i olika nivåer, n. saphenus blockad, TAP, ilioinguinalblackad) med i första hand ultraljudsledd teknik. Ämnet bör även översiktligt gå igenom nervstimulator- och parestesiteknik.

Kurser i ämnet bör till stor del ägnas åt hands-on workshops för träning i sonoanatomi och stickteknik.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, a4, a5, b1, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa7, STc2, STc5, STc8, STc13
Till viss del: STa2, STb1, STc1, STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för ryggmärgens och den perifera nervens anatomi och fysiologi.
  • Redogöra för aktuella läkemedels farmakologi och lämpligt administrationssätt.
  • Värdera risk-nytta vid val av regionalanestesi.
  • Redogöra för principer vid användning av ultraljudsteknik.
  • Beskriva principerna för nervstimulering vid nervblockad.
  • Identifiera landmärken, redogöra för anatomin och utbredningen för aktuell blockad.
  • Utföra ultraljudsledd blockad under handledning.
  • Förebygga, identifiera samt initiera behandling av komplikationer vid regionalanestesi.
  • Reflektera kring logistiken av blockadverksamhet – när och var läggs blockaderna, övervakning, kompletterande sedering, generell anestesi och uppföljning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: