Rättspsykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa kunskaper om samverkan, kontinuitet och återkommande risk- och behovsanalys i den rättspsykiatriska vårdkedjan.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc10, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för grundläggande fakta kring bakgrundsfaktorer till brott som till exempel drogeffekter och substansbruk.
 • Redogöra för psykiatrins och rättspsykiatrins juridiska uppdrag.
 • Tolka och förstå ett rättspsykiatriskt yttrande till domstol.
 • Redogöra för hur en Rättspsykiatrisk Undersökning (RPU) går till.
 • Tillämpa och analysera begreppet Allvarlig Psykisk Störning (APS) i psykiatriska vårdsituationer.
 • Problematisera sekretesslagstiftningens tillämpning i psykiatri och rättspsykiatri.
 • Redogöra för hur häkte, fängelse och institutioner för tvångsvård av ungdomar och personer med substansbrukssyndrom ser ut och fungerar.
 • Redogöra för hur den rättspsykiatriska utredningsverksamheten och vården är organiserade och samverkar.  
 • Redogöra för evidensbaserad behandling för att reducera aggressivitet, substansbruk och andra riskfaktorer för återfall i 
  brott.
 • Tillämpa LRV i vård av patienter. Redogöra för skillnader mellan LPT och LRV. Redogöra för omständigheter kring akut rättspsykiatrisk vård.
 • Genomföra en riskbedömning med hjälp av klinisk kunskap och beslutsstöd.
 • Förstå läkarens roll i att leda rättspsykiatriska team i utredning och vård genom att integrera olika yrkesgruppers kompetenser.  
 • Analysera och utveckla strategier för att hantera sina egna och patientens rädslor och samtidigt upprätthålla integriteten i vårdmiljön.
 • Identifiera etiska dilemman inom rättspsykiatrisk utredning och vård och föra en diskussion om gränslandet mellan lagens krav och läkaryrkets etik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: