Psykoterapi inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap om psykoterapeutiska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri och öka förmågan till samarbete med andra yrkeskategorier. ST-läkaren ska erhålla grundläggande färdighet i psykoterapeutiska förhållningssätt, tillämpbara i olika patient- och familjekontakter.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c6
Till viss del: a2, b2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STa4, STb1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de olika psykoterapeutiska inriktningarnas teoretiska bakgrund och deras på vetenskap eller beprövad erfarenhet baserade metoder, idéhistoriska bakgrund och utveckling.
  • Värdera vetenskaplig litteratur inom området psykoterapi.
  • Analysera skillnader mellan psykoterapeutiska samtal och andra typer av samtal (exempelvis utredande, informerande) och kunna anpassa samtalet utifrån patientens behov.
  • Samarbeta kring psykoterapi med övriga professioner.
  • Under handledning tillämpa specifika psykoterapeutiska metoder samt arbeta med alliansstärkande och motiverande interventioner.
  • Redogöra för aktuell kunskap kring farmakologisk och psykologisk kombinationsbehandling.
  • Identifiera och hantera sina egna reaktioner i professionella kontakter.
  • Undersöka och känna igen gränserna för sina kunskaper och färdigheter när det gäller psykoterapiarbete.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: