Psykiatrisk neurovetenskap för psykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa ett kritiskt tänkande byggt på en bred neurobiologisk kunskap vid utredning och behandling samt kunna ge patienten god förståelse rörande sitt tillstånd.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för hur olika metoder (PET, funktionell och strukturell MR, elektrofysiologi) används för att studera hjärnans funktionella neuroanatomi och neurokemi.
  • Redogöra för följande grundläggande huvudfunktioner: sensorik, motorik, motivation, perception, kognition, och emotion.
  • Redogöra för olika kognitiva neuropsykologiska paradigm och testbatterier som används för att mäta de nämnda hjärnfunktionerna. Prova och diskutera olika verktyg för mätning.
  • Integrera neurobiologiska och psykologiska perspektiv för att aktivt tillämpa kunskap om kognitiva och affektiva processer såsom exempelvis exekutiva funktioner, arbetsminne, uppmärksamhet, basala affekter och affektiv reglering.
  • Exemplifiera och diskutera hur gener och miljöfaktorer kan samverka vid psykiatriska tillstånd.
  • Analysera och diskutera neurobiologiska principer, processer och funktionshinder vid affektiva syndrom, ångestsyndrom, psykoser, beroendesjukdom och ADHD.
  • Kontinuerligt analysera och resonera kring hur utredning och behandling förhåller sig till neurobiologiska processer och psykopatologi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: