Psykiatrisk juridik

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom psykiatri samt ha kunskap om annan för psykiatrin relevant lagstiftning.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, a6, b1, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc10, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Söka och förklara relevanta bestämmelser inom olika former av vård.
 • På ett omdömesgillt sätt använda regelverket i sitt dagliga arbete.
 • I enlighet med gällande rätt hantera konflikter mellan respekten för enskildas integritet och andra berättigade intressen, i synnerhet vid tillämpning av tvångslagstiftningen.
 • Vara orienterad i regelverket på internationell nivå och redogöra för mänskliga rättigheter utifrån patientens och läkarens roller.
 • Redogöra för vilka samverkande aktörer man möter runt patienten.
 • Förklara LRV-lagens intentioner gällande säkerhet och risk i avvägningen mellan samhällsskydd och individskydd.
 • Tillämpa tvångslagstiftningarna LPT, LRV, LVM och LVU.
 • Redogöra för var i hälso- och sjukvårdsorganisationen man kan ta hjälp i juridiska frågeställningar.
 • Skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter.
 • Förklara rättsprocessen, det vill säga organisationen, aktörer och tidsaspekter kring tvångsvård.
 • Diskutera hur lokala vårdprogram, PM och instruktioner förhåller sig till övriga regelverk.
 • Förklara rättigheter och skyldigheter för patient, närstående och läkare när det gäller sekretess och information.
 • Bemöta patienter under tvångsvård på ett korrekt och respektfullt sätt med hänsyn till maktperspektiv, patientens självbestämmande och integritet.
 • Hantera, i enlighet med gällande rätt, konflikter mellan respekten för enskildas integritet och andra berättigade intressen, i synnerhet vid tillämpning av tvångslagstiftningen.
 • Analysera konsekvenser av anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen, sjöbefäls- och flygcertifikat samt anmälningsplikten när det gäller LVU och LVM.
 • Göra en etisk analys på uppkomna situationer där tvång ingår.
 • Ha insikt om och ödmjukhet inför svårigheterna med tvång och det lagrum som man verkar inom som psykiatriker.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: