Psykiatrisk diagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna arbeta med diagnostik och bedömningar individuellt och i tvärprofessionella utredningsteam självständigt och under handledning.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara den diagnostiska processen samt innebörden av diagnos på ett för mottagaren begripligt sätt.
 • Formulera ett diagnostiskt utlåtande på ett medicinskt korrekt och för adressaten begripligt sätt.
 • Föra resonemang angående diagnostik utifrån ett etiskt perspektiv.
 • Tillämpa genuskunskap och psykologiskt utvecklingsperspektiv i det diagnostiska arbetet.
 • Genomföra en strukturerad psykiatrisk diagnostik utifrån Best Estimate diagnosis eller Longitudinal observation by experts using all data (LEAD) inkluderande anamnesupptagning, psykiatriskt status, strukturerad intervju, symtom och funktionsskattning.
 • Dokumentera den strukturerade diagnostiken och dess resultat i journalen.
 • Resonera kring differentialdiagnostik och planera för utredning gällande psykiatrisk och somatisk samsjuklighet.
 • Använda Life Chart-metodik för att beskriva förlopp, inklusive kartläggning av risk- och skyddsfaktorer.
 • Kartlägga utvecklingsvägar av psykopatologi från barn till vuxen tillsammans med patient, närstående och medarbetare.
 • Vara öppen för att omvärdera diagnoser och att hantera motstridiga uppfattningar till exempel genom att söka ”second opinion”.
 • Sammanfatta principerna och historiken bakom utvecklingen av diagnossystemen ICD, DSM och ICF.
 • Använda de vanligaste psykiatriska diagnossystemen.
 • Genomföra strukturerade diagnostiska intervjuer SCID-I och M.I.N.I.
 • Värdera det vetenskapliga underlaget för en metods diagnostiska effektivitet.
 • Redogöra för principer för konstruktion och validering av screeninginstrument, diagnostiska intervjuer och 
  skattningsskalor.
 • Välja diagnoshjälpmedel och använda dem ändamålsenligt.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: