Psykiatrisk diagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna arbeta med diagnostik och bedömningar individuellt och i tvärprofessionella utredningsteam självständigt och under handledning.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara den diagnostiska processen samt innebörden av diagnos på ett för mottagaren begripligt sätt.
 • Formulera ett diagnostiskt utlåtande på ett medicinskt korrekt och för adressaten begripligt sätt.
 • Föra resonemang angående diagnostik utifrån ett etiskt perspektiv.
 • Tillämpa genuskunskap och psykologiskt utvecklingsperspektiv i det diagnostiska arbetet.
 • Genomföra en strukturerad psykiatrisk diagnostik utifrån Best Estimate diagnosis eller Longitudinal observation by experts using all data (LEAD) inkluderande anamnesupptagning, psykiatriskt status, strukturerad intervju, symtom och funktionsskattning.
 • Dokumentera den strukturerade diagnostiken och dess resultat i journalen.
 • Resonera kring differentialdiagnostik och planera för utredning gällande psykiatrisk och somatisk samsjuklighet.
 • Använda Life Chart-metodik för att beskriva förlopp, inklusive kartläggning av risk- och skyddsfaktorer.
 • Kartlägga utvecklingsvägar av psykopatologi från barn till vuxen tillsammans med patient, närstående och medarbetare.
 • Vara öppen för att omvärdera diagnoser och att hantera motstridiga uppfattningar till exempel genom att söka ”second opinion”.
 • Sammanfatta principerna och historiken bakom utvecklingen av diagnossystemen ICD, DSM och ICF.
 • Använda de vanligaste psykiatriska diagnossystemen.
 • Genomföra strukturerade diagnostiska intervjuer SCID-I och M.I.N.I.
 • Värdera det vetenskapliga underlaget för en metods diagnostiska effektivitet.
 • Redogöra för principer för konstruktion och validering av screeninginstrument, diagnostiska intervjuer och 
  skattningsskalor.
 • Välja diagnoshjälpmedel och använda dem ändamålsenligt.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: