Psykiatri och samhälle

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha ett samhällsperspektiv och kunskap om socialpsykiatriska metoder för att främja psykisk hälsa samt få träna i att delta i den offentliga debatten.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b2, b4, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STb2, STb3, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara begreppet socialpsykiatri och den teoretiska och historiska förankringen.
 • Förklara begreppen normalisering, avinstitutionalisering, empowerment och återhämtning.
 • Reflektera över den psykiska ohälsans och den psykiatriska vårdens utveckling i relation till socialpolitiska frågor och debatter.
 • Använda bedömningsinstrument för att identifiera socialpsykiatriska behov och föreslå relevanta insatser.
 • Analysera vårdgrannars, myndigheters och brukar- och anhörigföreningars roll i vårdplaneringen.
 • Kommunicera med media på ett professionellt sätt för att kunna belysa psykiatriska aspekter i aktuella samhällsdebatter.
 • Analysera egna förhållningssätt i mötet med patienter och närstående och mötet med allmänheten som representant för psykiatrin.
 • Informera om samhällets principer och ansvar som uttrycks i rättigheter för patienten och skyldigheter för hälso- och sjukvården i främst socialtjänstlagen, HSL och LSS.
 • Evaluera behovet av psykosociala insatser i enlighet med nationella riktlinjer.
 • Analysera och identifiera stigmatiserande och diskriminerande beteenden hos sig själv och andra samt föra en öppen diskussion med personal, patienter, närstående, politiker och media kring attityder bland annat genom att sprida kunskap om psykisk sjukdom. 
 • Identifiera skyddsfaktorer och tillämpa metoder för att stärka dessa på individ och gruppnivå samt identifiera och påverka riskfaktorer.
 • Analysera incidens- och prevalensdata för psykisk sjukdom och identifiera riskfaktorer till ledning för lokal planering av psykiatrisk vård.
 • Reflektera över vårdinsatsernas effekter för folkhälsan på lokal nivå.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: