Psykiatri och beroende

För att självständigt kunna arbeta som specialistläkare inom internmedicin krävs grundläggande kunskaper inom psykiatri och beroende.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och översiktligt värdera symtom vid förstämningssyndrom, psykos, sömnstörning, ångestsjukdom och missbrukstillstånd.
  • Identifiera behov av och initiera suicidriskbedömning.
  • Bedöma och initialt behandla konfusion, depression, ångesttillstånd och sömnstörning.
  • Identifiera och redogöra för psykosomatiska tillstånd.
  • Diskutera och anpassa adekvat behandling av somatisk sjukdom hos patienter med psykiatriska tillstånd.
  • Diagnostisera och tillämpa behandling vid alkoholabstinens och intoxikation.
  • Redogöra för och formulera anmälan enligt Lagen om vård av missbrukare, (LVM), och § 14 i Socialtjänstlagen, (SoL).
  • Redogöra för symtom och behandling vid beroendesyndrom, exempelvis narkotika och läkemedel.
  • Bedöma behov av vård samt formulera anmälan enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT).
  • Bedöma behov av utredning samt initiera basal utredning vid demens.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: